Bàn họp - hội trường

Bục Tượng Bác - 86AK
Liên hệ

Bục Phát Biểu - 85AK
Liên hệ